Sarajevsko vas časti

„Sarajevsko vas časti „

Na temelju člana 17. stav 2 Zakona o igrama na sreću („Službene novine FBiH“ broj 48/15),shodno odlucu nadležnog organa privrednog društva SARAJEVSKA PIVARA d.d. Sarajevo, postupajući organ uprave društva donosi:

PRAVILA NAGRADNE IGRE

Sarajevsko vas časti „

I     NAZIV I SJEDIŠTE ORGANIZATORA

Član 1.

Organizator nagradne igre je privredno društvo Sarajevska pivara d.d. Sarajevo, sa sjedištem u  Sarajevu, na adresi Franjevačka br. 15, 71000 Sarajevo, JIB: 4200231550007 ; (u nastavku: Organizator),

II     NAZIV I OPIS PROMOCIJE I NAGRADNE IGRE

Član 2.

Naziv proizvoda koji se promovira je „Sarajevsko“ svijetlo lager pivo, zapreminske ambalaže od 2l, a naziv nagradne igre koja se organizira u sklopu promocije je „Sarajevsko vas časti“. Svrha priređivanja promotivne aktivnosti je promocija  Sarajevskog svijetlog lager  piva na području Federacije Bosne i Hercegovine.

III     USLOVI UČEŠĆA U NAGRADNOJ IGRI

  1. Proizvodi priređivača koji su predmet nagradne igre

Član 3.

Predmet nagradne igre čine  sljedeći proizvodi :

– „Sarajevsko” svijetlo lager pivo, u PET ambalaži zapremine od 2 litra

  1. b) Pravila nagradne igre

Član 4.

Svaki kupac koji kupi Sarajevsko svijetlo lager pivo od 2 litra namijenjeno za nagradnu igru i koje je posebno označeno na etiketi,  u bilo kojoj prodavnici  sa sjedištem u FBiH stiče pravo na učestvovanje u nagradnoj igri. Ispod svakog čepa na navedenom artiklu nalazit će se oznaka „Pokušaj opet“  ili  „2L gratis“. 

Član 5.

Kupci koji su kupili navedeni proizvod ispod čijeg čepa je natpis „Pokušaj opet“ ne ostvaruju pravo na gratis proizvod. Kupci koji ispod čepa pronađu oznaku „2L gratis“, ovako označen čep mogu zamijeniti za novu bocu „Sarajevskog“ svijetlog lager u piva u PET ambalaži zaprmine od 2 litra, u trgovini u kojoj  su kupili pomenuti proizvod. 

Član 6.

Trgovine u kojima kupci zamijene dobitne čepove su dužne zadržati te čepove i predati ih komercijalistima Sarajevske pivare d.d. Sarajevo,  kako bi opravdali izdavanje gratis proizvoda. Sarajevska pivara d.d.Sarajevo  će nakon izvršenog obračuna, svakoj  trgovini  nadoknaditi date gratis proizvode srazmjerno broju izdatih gratis proizvoda koji se predmet ove nagradne igre .

Član 7.

IV NAGRADNI FOND

Nagradni fond sastoji se od 10.000,00 PET boca „Sarajevskog“ svijetlog lager piva zapremine od 2 litra.

 Za vrijednost proizvoda  je određena cijena u visno do 2,20 KM ( sa uračunatih 17{9de65887037c3720ff7530652d5ba7da6ffe73c07c7c0c30de96fb07fafa108b} PDV ) ,iz čega proizilazi da nagradni fond nagradne igre „Sarajevsko vas časti“ iznosi ukupno 22.000,00 KM ( sa uračunatih 17{9de65887037c3720ff7530652d5ba7da6ffe73c07c7c0c30de96fb07fafa108b} PDV ).

V     VRIJEME I PODRUČJE

Član 8.

Nagradna igra počinje sa danom 29.02.2016. godine i traje do dana 31.12.2016. godine ili do isteka zaliha proizvoda koji su pušteni u promet kao nagradni fond iz stava 1. Predhodnog člana. 

Član 9.

Promocija i nagradna igra odvijat će se na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.

VI     SVRHA

Član 10.

Promocija i nagradna igra se organizuju u svrhu promovisanja privrednog društva Sarajevske Pivare d.d. Sarajevo, te proizvoda iz proizvodnog asortimana Pivare – „Sarajevsko“  svijetlo lager pivo.

VII     USLOVI ZA UČESTVOVANJE U PROMOCIJI I NAGRADNOJ IGRI

Član 11.

U nagradnoj igri mogu učestvovati svi punoljetni kupci koji kupe na etiketi posebno označeno „Sarajevsko“ svijetlo lager pivo PET ambalaže zapremine od 2 litra, na prodajnim mjestima područja FBiH.

VIII     OBJAVLJIVANJE PRAVILA

Član 12.

Ova Pravila će biti objavljena u dnevnom listu koji izlaze na području održavanja Nagradne igre, kao i na zvaničnoj web stranici priređivača https://sarajevska-pivara.com/

Datum objavljivanja uslovljen je datumom dobijanja odobrenja za organizovanje nagradne igre od strane nadležnog organa – Federalnog ministarstva finansija, s tim da isti neće biti kraći od sedam dana od dana određenog kao datuma otpočinjanja nagradne igre iz člana 8 ovih pravila .

IX     NAČIN DOBIJANJA NAGRADE

Član 13.

Svaki punoljetni kupac koji kupi „Sarajevsko“  svijetlo lager pivo u PET ambalaži zapremine od 2 litra i ispod čepa pronađe oznaku „2L gratis“, navedeni čep zamjenjuje  u trgovini gdje je kupio pivo za gratis bocu „Sarajevskog“ piva u PET ambalaži zapremine od 2 litra.

Član 14.

Maloljetne osobe ne mogu učestvovati u promotivnoj aktivnosti.

Član 15.

Učešćem u nagradnoj igri svi učesnici prihvataju u cjelosti pravila nagradne igre.

X     OBAVEZE UČESNIKA PROMOCIJE I NAGRADNE IGRE

Član 16.

Učestvovanjem u promociji i nagradnoj igri učesnici u cjelosti prihvataju odredbe ovih Pravila.

XI     PRAVA ORGANIZATORA

Član 17.

Svi dobitni čepovi će biti provjereni na prodajnom mjestu kao i od strane Organizatora i, ukoliko su krivotvoreni, biće poništeni i odbačeni.

XII     OTKAZIVANJE PROMOCIJE I NAGRADNE IGRE

Član 18.

Organizator Promocije i Nagradne igre zadržava pravo odgode ili prekida istih u slučaju nepredviđenih okolnosti u toku odvijanja Promocije i Nagradne igre, te u slučajevima više sile.

XIII     SPOROVI

Član 19.

U slučaju spora, učesnici prihvataju nadležanost stvarno i mjesno nadležnog suda sjedišta organizatora – Općinski sud u Sarajevu.

XIV     ZAVRŠNE ODREDBE

Član 20.

Ova pravila stupaju na snagu danom donošenja, a primjenjuju se na osnovu dobivene saglasnosti Ministarstva finansija FBiH broj 05-14-2-131/16 od 19.02.2016. godine.

Sarajevo, 10.02.2016. godine

Broj:    _________

                                                                                            Sarajevska Pivara d.d. Sarajevo

                                                                                                                  po zakonskom zastupniku

                                                                                                                 _________________________